ព័ត៌មាន

  • Clarify responsibilities, strengthen responsibilities, and create benefits
    ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ១២-១០-២០២០

    ការវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលានីមួយៗគឺជាវិធានការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុននិងជាការប៉ុនប៉ងដ៏សំខាន់ក្នុងការកែទម្រង់ប្រាក់ខែរបស់ក្រុមហ៊ុន។ វាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ តម្លៃវត្ថុធាតុដើមបានកើនឡើងនិទស្សន្ត…អាន​បន្ថែម »